ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2021-2027

Στόχος της Δράσης είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, με ενσωμάτωση τους σε εθνικές και διεθνείς αλυσίδες αξίας, προκειμένουν να συνεισφέρουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και τη βελτίωση των εθνικών δεικτών καινοτομίας.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας στους τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής RIS3.

 

Προϋπολογισμός: 25.000.000€

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Επιλέξιμοι Φορείς

  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή/και Ερευνητικούς Φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης.
  • Ερευνητικοί Φορείς του Άρθρου 13Α του ν.4310/2014, εκτός της περίπτωσης Β, μεμονωμένοι ή σε συνεργασία με ΑΕΙ ή/και άλλους Ερευνητικούς Φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Φορέων στην παρούσα πρόσκληση, ανεξάρτητα από το αν συμμετείχαν στις προηγούμενες προσκλήσεις της περιόδου 2014-2020 ή όχι, είναι:

α) Η ύπαρξη Μονάδας/Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας η οποία, ανεξάρτητα από την εμπειρία της, θα πρέπει να λειτουργεί με βάση εγκεκριμένες από το Φορέα Πολιτικές και Διαδικασίες λειτουργίας.

β) Η υιοθέτηση από τον Φορέα των απαραίτητων Πολιτικών που θα ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας διαχειρίζεται τα θέματα αξιοποίησης της έρευνας/μεταφοράς τεχνολογίας. Οι Πολιτικές αυτές θα πρέπει να περιγράφονται σε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Φορέα είτε δημοσιευμένο σε ΦΕΚ είτε εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο του Φορέα.

γ) Η συμμετοχή του Φορέα σε «Δίκτυο» το οποίο θα αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη. Κάθε δίκτυο θα συντονίζεται από έναν Φορέα ο οποίος συμμετείχε είτε ως «συντονιστής» είτε ως «ώριμος φορέας» στη Δράση «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας – Άξονας Β», που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς οι φορείς αυτοί διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας την οποία μπορούν να μοιραστούν με τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου.

δ) Η υποβολή από το Φορέα Σχεδίου Λειτουργίας της Μονάδας/Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, για το διάστημα χρηματοδότησης από την συγκεκριμένη Πρόσκληση, όπου θα προβλέπονται η στελέχωση και οι πόροι που θα χρειαστεί η Μονάδα για το διάστημα υλοποίησης, οι δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα υλοποιήσει η Μονάδα/Γραφείο και θα αποτυπώνονται οι δείκτες που αφορούν στη λειτουργία της Μονάδας/Γραφείου, όπως θα ορίζονται στην Πρόσκληση.

 

Ποσό χρηματοδότησης

Το ποσό χρηματοδότησης που θα λάβει ο κάθε φορέας θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα:

  • Μέγεθος του φορέα με βάση τον αριθμό των μελών ΔΕΠ (για τα Πανεπιστήμια) ή τον αριθμό των ερευνητών (για τα Ερευνητικά Κέντρα)
  • Τη διεξαγόμενη έρευνα (βάσει του αριθμού δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ/ ερευνητή και τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα)
  • Την ωριμότητα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (με βάση τη συμμετοχή του ή μη στον Άξονα Α ή στον Άξονα Β της προηγούμενης σχετικής πρόσκλησης και τον αριθμό προσωπικού της Μονάδας/Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας).

 

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Η χρηματοδότηση θα καλύψει τρεις βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων, που έχει μια Μονάδα/Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και συγκεκριμένα:

Α. Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας (αμοιβές προς τρίτους, δαπάνες κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας, δαπάνες ανάπτυξης proof-of-concept κλπ.).

Β. Στελέχωση & Οργάνωση των Μονάδων/Γραφείων και των πιθανών Συνεργατικών Δικτύων Μεταφοράς Τεχνολογίας (αμοιβές προσωπικού, συμβουλευτικές/νομικές υπηρεσίες, λογισμικό/συνδρομές, εξοπλισμός γραφείου, δαπάνες δικτύωσης, δαπάνες προβολής κλπ.).

Γ. Δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (αμοιβές προς τρίτους, έξοδα φιλοξενίας, δαπάνες εκπαίδευσης κλπ.).

Δίνεται η δυνατότητα στους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος να δημοσιεύουν Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με όλους τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» «2021-2027» από την ημερομηνία Προδημοσίευσης της Πρόσκλησης.

 

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης και επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία Προδημοσίευσης της Πρόσκλησης.

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr