ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Η Δράση χρηματοδότησης αφορά χρηματοδοτική στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε €73.227.620, κατανέμεται σε 51.259.334 ευρώ (ποσοστό 70%) για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και σε 21.968.286 ευρώ (ποσοστό 30%) για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της συγκριτικής μεθόδου και θα ξεκινήσει αμέσως μετά το πέρας των υποβολών.

 

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: €250.000 - €6.000.000

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΩΣ €75%

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: ΕΩΣ 23.01.2023

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι υφιστάμενες και νέες μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας, οι οποίες έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης / ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

Ειδικότερα:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι την 31/12/2021 είχαν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν είχαν δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

 

Το 80% του ανωτέρω Π/Υ των €73.227.620 θα διατεθεί σε υφιστάμενες και το 20% σε νέες επιχειρήσεις.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 •  Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται
 • Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης
 • Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στις επιλέξιμες περιφέρειες, στις ενισχυόμενες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, μέχρι την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Ελλάδα.
 • Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις,.
 • Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων κατά, σημείο 18 του άρθ.2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014
 • Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.)
 • Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο

 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δεν είναι επιλέξιμος ο πρωτογενής τομέας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δύναται να κυμαίνεται από €250.000 έως €6.000.000.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται βάσει του παρακάτω Πίνακα:

 

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν για τις παρακάτω δαπάνες:

 

 • Μηχανολογικός εξοπλισμός (έως 100% του επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Δαπάνες για κτίρια (έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό (έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού έως 30% του επενδυτικού σχεδίου(έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής έως 20% του επενδυτικού σχεδίου (έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 (έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Training Εργατικού Δυναμικού άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο (έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ)

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση υλοποίησης δαπανών πριν την ως άνω ημερομηνία, καθιστούν το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 23/11/2022 με καταληκτική ημερομηνία στις 23/01/2023. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης.

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για ένταξη στο 2610003097 ή ηλεκτρονικά μέσω της online αίτησης