ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων τους προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.

*Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

 

ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

 • Επιχορήγηση 2.000 ευρώ (0 =< Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 20.000 ευρώ)
 • Επιχορήγηση 1.500 ευρώ (20.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 40.000 ευρώ)
 • Επιχορήγηση 1.000 ευρώ (40.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 60.000 ευρώ)
 • Επιχορήγηση 500 ευρώ (60.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019)

 

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν ως κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ (Δείτε ΕΔΩ)
 • Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020
 • Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
 • Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

 

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας:

 • Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες (χωρίς υποδοχή κεραίας- antenna in) / προβολής τηλεδιάσκεψης,
 • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του γραφείου.

 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

Ενδεικτικά δεν αποτελούν επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers καθώς και οι κάθε είδους συνδρομές.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το τέλος του 2021.

 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16/06/2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30/07/2021

 

* Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης, που υποβλήθηκαν έως την καταληκτική ημερομηνία της Δράσης και έχουν απορριφθεί, υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής μέχρι και την Παρασκευή 19/11/2021.

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr