ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΙΝ (e-business)

Χρηματοδότηση για ενσωμάτωση ΤΠΕ σε επιχειρήσεις Περιφέρειας Ηπείρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e-Business)» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Από την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την πρόκληση «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business)», που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020.

 

Η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση ΜΜΕ για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων, πληρωμών κ.ά. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 6000 € - 12.500 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΩΣ 80%

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 24.04.18 ΕΩΣ 29.06.18

Δικαιούχοι

Η δράση αφορά Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 

 • Μεταποίηση προιόντων πρωτογενούς τομέα
 • Βιομηχανία της εμπειρίας, τουρισμού, πολιτισμού – Δημιουργική Βιομηχανία
 • Υγεία και ευεξία

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες (ενδεικτικά):

 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα της Πρόσκλησης καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ τεταρτοβάθμιας ανάλυσης (π.χ. 10.11.20.01). Στην περίπτωση έλλειψης τεταρτοβάθμιας ανάλυσης ισχύει η τριτοβάθμια ανάλυση (π.χ. 10.11.11)
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Το επενδυτικό σχέδιο θα βασίζεται στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) και είναι δυνατό να αφορά και τις λοιπές συναφείς δραστηριότητες της εταιρείας
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την 1/1/2015
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσειςΝα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣΝα μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης
 • Να έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2015, 2016) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους
 • Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 6.000€ έως 12.500€ ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται σε 3 βασικές κατηγορίες με σχετικές υποκατηγορίες:

 

1. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

 • Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

 

2. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

 • Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
 • Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών
 • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud 2.4 computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
 • Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία
 • Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό

 

3. Προβολή, προώθηση, δικτύωση

 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
 • Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
 • Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης 
 • Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
 • Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
 • Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η περίοδος ηλεκτρονικών υποβολών είναι από 24/4/2018 έως 29/6/2018

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

Ενημερωθείτε σωστά και εκδηλώστε άμεσα ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την online αίτηση