ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε ο Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης με τα επιλέξιμα /μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ για τις παρακάτω Περιφέρειες: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (όλοι οι κλάδοι), Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (όλοι οι κλάδοι), Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφερειες (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,...

Ενημερώνουμε όπως οφείλουμε οτι προκειμένου να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) και σε πλήρη συμμόρφωση προς τις οδηγίες της Ελληνικής Κυβέρνησης, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε κανονικά πελάτες και συνεργάτες και να εκτελούμε τα πάντα με προβλεπόμενες διαδικασίες, στα πλαίσια υγιεινής και ασφάλειας.   ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ...

Δημοσιεύθηκε η 6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» του ΕΣΠΑ. Η σχετική απόφαση αφορά την ένταξη επιπλέον 331 επιχειρηματικών σχεδίων με επιπλέον συνολικό Π/Υ επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 7.861.372,78 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα,...

Ευκαιρία χρηματοδότησης αποτελεί το ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις του ΕΣΠΑ. Οι υποβολές επενδυτικών σεδίων έχουν ξεκινήσει από 20/2/2019 και η Δράση θα παραμείνει το αργότερο έως 18 μήνες από την ημερομηνία Δημοσίευσης και έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού. Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση και...

Η δράση ΕΣΠΑ απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα. Βασική επιδίωξή της αποτελεί η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠ του...

Έπειτα από υπογραφή 12 Υ/Α, υλοποιούνται νέα μέτρα για όλες τις δράσεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα (κλειστές και ανοιχτές). Στόχος είναι η επιτάχυνση των εκταμιεύσεων προς τις επιχειρήσεις και την αύξηση απορρόφησης των κονδυλίων. Πιο συγκεκριμένα: Μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκταμίευσης σε μόλις τέσσερα για...

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α’ 67), οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/16 και 3908/11) δύνανται να συνυποβάλλουν με το αίτημα ελέγχου υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, βεβαιώσεις υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή, πολιτικό μηχανικό και...

Σκοπός του νόμου 4399/2016 είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας...

Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης και οι απορρίψεις επενδυτικών σχεδίων της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Στην Απόφαση παρουσιάζεται η βαθμολογική κατάταξη των Αιτήσεων Χρηματοδότησης των Επενδυτικών Σχεδίων. Τα αποτελέσματα αφορούν την Στερεά Ελλάδα και τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτ. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,...

Ενισχύεται ο προϋπολογισμός της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ με επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν περισσότερα, θετικά αξιολογημένα, επιχειρηματικά σχέδια που υποβλήθηκαν πριν τη λήξη της περιόδου υποβολής της εν λόγω δράσης. Με τη νέα τροποποίηση της...