ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, πεντακόσιες τριάντα δύο (532) αιτήσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, τετρακόσιες εξήντα μία (461) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 75.093.600€ εγκρίνονται και εβδομήντα μία (71) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 26.484.446,78€ και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 11.728.628,00€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια τριακόσια τριάντα επτά (1.337), με συνολική δημόσια δαπάνη 307.536.090,17€ και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης ανέρχονται σε χίλιες πεντακόσιες ογδόντα πέντε (1.585) αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 820.222.477,82€, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 378.201.416,02 €.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr