ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΜΕ»

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες κατά σειρά υποβολής χίλιες οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις (1.884) αιτήσεις.

Ειδικότερα, χίλιες πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις (1.574) αιτήσεις χρηματοδότησης, επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης 104.325.024,07 € κρίνονται ως επιλέξιμες και τριακόσιες δέκα (310) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 45.004.833,66 € και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 20.812.239,56 €, απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν εννέα (4.109), με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 284.621.695,58 € και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης, ανέρχονται σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (4.930) αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 350.074.349,67 € και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 744.963.426,18 €.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999).

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr