ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»

Δημοσιεύθηκε η δωδέκατη (12η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- ογδόντα πέντε (85) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Ειδικότερα, εξήντα έξι (66) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 947.297,44€ εγκρίνονται και δέκα εννέα (19) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 515.134,77€, με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 267.588,50€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια επτακόσια ένδεκα (1.711), με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 24.655.944,78€ και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης, ανέρχονται στις 2.328 αιτήσεις χρηματοδότησης, αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 34.085.179,47€ και συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 65.956.392,89€.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999).

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr