ΔΡΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η Δράση “Ψηφιακό Άλμα” ΤΟΥ ΕΣΠΑ στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώθηκαν εντός του 2018 και σταδιακά δημοσιεύονται Αποφάσεις ‘Ενταξης επιχειρηματικών σχεδίων /πράξεων.
Σύμφωνα με την 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (25/6/2019) εντάσσονται επιπλέον εκατόν τριάντα δύο (132) επιχειρηματικά σχέδια/πράξεις των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 10.505.230,80 ευρώ.
Δείτε την Απόφαση εδώ

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr