ΔΡΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε Απόφαση Ένταξης Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακό Αλμα» του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Σύμφωνα με την Απόφαση εντάσσονται δέκα έξι (16) επιχειρηματικά σχέδια, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.063.451,21 ευρώ.
Δείτε την Απόφαση εδώ

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr