ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ένταξη επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ

Δίνουμε ευκαιρίες για αναβάθμιση επιχειρήσεων παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν την χρηματοδότησή τους μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα προγράμματα χρηματοδότησης απευθύνονται σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους οι οποίες δραστηριοποιούνται σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Η χρηματοδότηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση, βελτίωση ρευστότητας του κάθε οργανισμού. Παράλληλα αποτελεί και ευκαιρία για υλοποιήση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής ανάλογα με τους στόχους και την αγορά δραστηριοποίησης.

 

Η διαφοροποίηση μας στην συμβουλευτική χρηματοδότησης είναι ότι ενημερώνουμε και καθοδηγούμε σωστά τους πελάτες μας πριν πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό οδηγεί στη σωστή λήψη αποφάσεων των επενδυτών με στόχο την επιτυχή υλοποίηση κάθε επένδυσης μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης. 

 

Η Κ2 αναλαμβάνει την αναζήτηση και αξιοποίηση των κατάλληλων αναπτυξιακών προγραμμάτων για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό συνδυάζεται πάντα με αξιολόγηση των πραγματικών τους αναγκών και φυσικά με τις ιδιαιτερότητες του τομέα δραστηριοποίησής τους. Ικανοποιώντας πλήρως τις Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις, η εταιρεία μας υποστηρίζει όλες τις επιχειρήσεις και φορείς παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Δημιουργούμε ολοκληρωμένα επιχειρηματικά – επενδυτικά σχέδια, στα πλαίσια χρηματοδότησης ή/και δανειδότησης επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Η τεχνογνωσία, η πολυετής εμπειρία και η αξιοπιστία μας οδηγεί σε επιτυχή αποτελέσματα, αφού τα ποσοστά έγκρισης των επενδυτικών έργων που έχουμε αναλάβει βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Στα πλαίσια ένταξης επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης πραγματοποιούμε συστηματική προαξιολόγηση των έργων πριν τη φάση υποβολής τους, με στόχο την πλήρη ενημέρωση και καθοδήγηση των υποψήφιων επενδυτών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία μας διατηρεί τα ποσοστά έγκρισης επενδυτικών σχεδίων σε πολύ υψηλά επίπεδα (>93%) και το γεγονός αυτό οφείλεται στην ορθή εκτέλεση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

 

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έπειτα από προαξιολόγηση και εκπόνηση των επενδυτικών σχεδίων αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική υποβολή στα ηλεκτρονικά συστήματα των αρμόδιων φορέων καθώς και την υποβολή ολοκληρωμένων φυσικών φακέλων των προτάσεων.

Οι πελάτες μας έχουν συνεχή ενημέρωση κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών τους σχεδίων. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση συμβάλλει στην εκτέλεση του προγραμματισμού τους σύμφωνα με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των επενδύσεών τους.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η Κ2 αναλαμβάνει τη διαχείριση όλων των εγκεκριμένων επενδυτικών έργων προς χρηματοδότηση, ενημερώνοντας πλήρως τους επενδυτές σε κάθε φάση υλοποίησης και τηρώντας αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται. Η διαδικασία εκτελείται πάντοτε με τέτοιον τρόπο ώστε η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου για τυχόν αποκλίσεις στην υλοποίηση της επένδυσης σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό της επιχείρησης είναι σχεδόν μηδενική.

Δηλώστε ενδιαφέρον για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ συμπληρώνοντας την online φόρμα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία μας με την πολυετή εμπειρία και την πιστοποιημένη κατάρτιση των υπευθύνων της διατηρεί πολύ υψηλά ποσοστά σε εγκρίσεις και επιτυχείς υλοποιήσεις επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

96%

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

100%

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αν επιθυμείτε να λάβετε μια προσφορά μας, συμπληρώστε την online φόρμα αίτησης της Κ2

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένα έργα με αποτέλεσμα, και όχι να εκτελούμε απλώς μια διαδικασία. Η σωστή εκτέλεση των διαδικασιών μας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαχείρισης, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, προσφέρει πλεονεκτήματα στους πελάτες μας, τα οποία συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξή τους. Ο βαθμός ικανοποίησης των απαιτήσεών τους ανασκοπείται σε κάθε φάση υλοποίησης των έργων που τους παραδίδουμε.