ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017

12 Νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία») θα ενεργοποιηθούν το 2016 – 2017 οι οποίες θα στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020. Καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας και έχει κεντρικό στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με εστίαση σε παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία και δυνατότητα δημιουργίας βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης.
Οι Νέες Δράσεις που θα προκηρυχθούν είναι οι παρακάτω:

 • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος – (Δείτε εδώ τον Α΄ Κύκλο)
 • Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα – Β’ Κύκλος – (Δείτε εδώ τον Α΄ Κύκλο)
 • Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών υφιστάµενων επιχειρήσεων µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές – Β’ Κύκλος – (Δείτε εδώ τον Α΄ Κύκλο)
 • Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων ή επέκτασης υφιστάµενων µε την ανέγερση νέων µονάδων
 • Αναβάθµιση εταιριών franchising
 • Αναβάθµιση επιχειρήσεων λιανεµπορίου στους τοµείς: Εξοικονόµησης Ενέργειας, των Logistics και των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον
 • Δικτύωση των επιχειρήσεων (Δηµιουργία clusters, meta-clusters)
 • Αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους
 • Συµπράξεις επιχειρήσεων µε ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτοµία (Περισσότερες πληροφορίες εδώ)
 • Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιοµηχανίας (Περισσότερες πληροφορίες εδώ)
 • Δηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής εµβέλειας σε σχέση µε τη µεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα (Περισσότερες πληροφορίες εδώ)
Εγγραφή Newsletter
Published by:

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr