ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID 19

Ξεκίνησε στις 3 Ιουνίου η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου είναι 1 δισ. Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΠΑνΕΚ και από εθνικούς πόρους.

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή εγγυήσεων για κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους ή πλήττονται ευρύτερα συνέπεια των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της επιδημικής κρίσης του COVID-19. Με τον τρόπο αυτό, οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα καταφέρουν να καλύψουν άμεσες ανάγκες τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους την δύσκολη αυτή περίοδο.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω της καταβολής εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (τράπεζες). Οι τράπεζες θα χορηγούν δάνεια που αφορούν σε κεφάλαια κίνησης ορισμένης διάρκειας και ύψους. Το κράτος αναλαμβάνει να εγγυηθεί έως 80% για κάθε δάνειο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα της στήριξης υπό ευνοϊκούς όρους (όπως μείωση απαιτούμενων εξασφαλίσεων ή/και επιτοκίων) στις ελληνικές επιχειρήσεις που την έχουν ανάγκη.

Τα είδη των Χαρτοφυλακίων που θα δημιουργηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης 40% και με Τελικούς Αποδέκτες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου είναι έως 500 εκατ. ευρώ.

2. Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης 30% με Τελικούς Αποδέκτες Μεγάλες Επιχειρήσεις. Ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου είναι έως 500 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμα για εγγυοδοσία θα είναι τα ακόλουθα δάνεια:

I. Δάνεια που θα συναφθούν έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020.

II. Σκοπός χορήγησης των Δανείων θα είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.

III. Δάνεια (περιλαμβανομένων των μη μετατρέψιμων Ο/Δ) με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

IV. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.

V. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Oι 13 συνεργαζόμενες τράπεζες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής: Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Attica Bank, Optima Bank, Procredit Bank και οι συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας, Χανίων.

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr