ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

Βελτίωση ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Η Πιστοποίηση μιας επιχείρησης κατά ISO αποδεικνύει την δέσμευσή της για ποιότητα, την δέσμευση για την ικανοποίηση των πελατών και την προσπάθειά της για συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Οι επιχειρήσεις στηρίζονται στους πελάτες τους και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να κατανοούν τις τρέχουσες και μελλοντικές τους ανάγκες, να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και να προσπαθούν να υπερβούν τις προσδοκίες τους.

 

Τα Συστήματα Διαχείρισης περιγράφουν το σύνολο των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της. Έχουν σχεδιαστεί με στόχο το κέρδος για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης έχουν οφέλη όπως η εξοικονόμηση κόστους, η αυξημένη ικανοποίηση των πελατών, η πρόσβαση σε νέες αγορές, η αύξηση του μεριδίου αγοράς καθώς και στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τους πιο αξιόπιστους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα, αποτελεί ιδανικό και αξιόπιστο σύμβουλο ποιότητας υποστηρίζοντας όλες τις επιχειρήσεις με τις παρακάτω υπηρεσίες.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η K2 αποτελεί ιδανικό και αξιόπιστο σύμβουλο ποιότητας και πιστοποίησης επιχείρησεων αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης. Υποστηρίζουμε την ποιοτική επιχειρηματικότητα μέσα από την ανάπτυξη εξελιγμένων συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με τα παρακάτω Διεθνή Πρότυπα.

ISO 9001

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 22000

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

ISO 14001

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 13485

Συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής / Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

OHSAS 18001

Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία

ISO 27001

Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ήδη σύστημα διαχείρισης προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη σωστή εφαρμογή και αποτελεσματικότητά του. Η υποστήριξη που παρέχουμε περιλαμβάνει τα παρακάτω:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αν επιθυμείτε να λάβετε μια προσφορά μας, συμπληρώστε την online φόρμα αίτησης της Κ2

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένα έργα με αποτέλεσμα, και όχι να εκτελούμε απλώς μια διαδικασία. Η σωστή εκτέλεση των διαδικασιών μας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαχείρισης, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, προσφέρει πλεονεκτήματα στους πελάτες μας, τα οποία συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξή τους. Ο βαθμός ικανοποίησης των απαιτήσεών τους ανασκοπείται σε κάθε φάση υλοποίησης των έργων που τους παραδίδουμε.