ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

Το Πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι γενικοί στόχοι το Προγράμματος LIFE είναι οι ακόλουθοι:

 • Να συμβάλλει στη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με αποδοτικότητα των πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης του δικτύου Natura 2000, και στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.
 • Να βελτιώσει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επιβολή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και να ευνοήσει και να προωθήσει την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε άλλες πολιτικές της Ένωσης και στην πρακτική του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω της αύξησης των δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και τοπικών παραγόντων.
 • Να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος ∆ράσης.

Στο Πρόγραμμα LIFE για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, περιλαμβάνονται δύο υποπρογράμματα, το πρώτο για το Περιβάλλον και το δεύτερο για την Κλιματική Δράση.
Το σκέλος «Περιβάλλον» του νέου προγράμματος (75% του προϋπολογισμού) καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:

 • περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
 • φύση και βιοποικιλότητα
 • περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

και το σκέλος «Δράση για το κλίμα» (25% του προϋπολογισμού) καλύπτει:

 • μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
 • προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Επιλέξιµες δράσεις
Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και για τα δύο υπο-προγράμματα του LIFE (Περιβάλλον και ∆ράση για το Κλίμα) για «παραδοσιακά» έργα, προπαρασκευαστικά έργα, ολοκληρωμένα (integrated) έργα, έργα τεχνικής βοήθειας και έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση επιδοτούνται τα κάτωθι έργα:
- Τα «παραδοσιακά έργα» που καλύπτουν τις κάτωθι θεματικές προτεραιότητες:

 • Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων.
 • Φύση και Βιοποικιλότητα.
 • Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (υπο-πρόγραμμα για το περιβάλλον).
 • Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής.
 • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
 • Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (υπο-πρόγραμμα για δράση για το κλίμα)

Τα προτεινόμενα «παραδοσιακά» έργα μπορούν να έχουν τις κάτωθι μορφές:

 • πιλοτικά έργα
 • έργα επίδειξης
 • έργα βέλτιστων πρακτικών
 • ολοκληρωμένα έργα
 • έργα τεχνικής βοήθειας
 • έργα οικοδόμησης δυναμικού
 • προπαρασκευαστικά έργα·
 • έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης
 • οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται για την επίτευξη των γενικών στόχων.

– Τα «προπαρασκευαστικά έργα» που ορίζονται κυρίως από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη για να υποστηρίζουν συγκεκριμένες ανάγκες για την ανάπτυξη και υλοποίηση της περιβαλλοντικής ή κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης.
– Τα «έργα τεχνικής βοήθειας» που παρέχουν, μέσω επιχορηγήσεων για δράση, χρηματοδοτική στήριξη για να βοηθηθούν οι αιτούντες να καταρτίσουν ολοκληρωμένα έργα, και ειδικότερα να διασφαλισθεί ότι αυτά τα έργα συμμορφώνονται με τον χρονισμό, τις τεχνικές και τις οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος LIFE σε συντονισμό με τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, με σκοπό τη δημιουργία συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων έργων, και την υποστήριξη της χρησιμοποίησης λύσεων, μεθόδων και προσεγγίσεων που αναπτύσσονται βάσει του προγράμματος LIFE.
– Τα «ολοκληρωμένα έργα» που υλοποιούν σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα, ιδίως περιφερειακή, πολυ-περιφερειακή, εθνική ή διεθνική κλίμακα, στρατηγικές ή έργα για το περιβάλλον ή το κλίμα, κυρίως στους τομείς της φύσης, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, των υδάτων, των αποβλήτων, του αέρα και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων και προωθείται ο συντονισμός με τουλάχιστον μία ακόμη σχετική ενωσιακή, εθνική ή ιδιωτική χρηματοδοτική πηγή και η ενεργοποίησή της, όπως απαιτείται από συγκεκριμένη νομοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον ή το κλίμα, τα οποία αναπτύσσονται δυνάμει άλλων πράξεων της Ένωσης ή αναπτύσσονται από τις αρχές κρατών μελών.
Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής

 • ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «Παραδοσιακά Έργα» – Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων – 12.09.2016
 • ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «Παραδοσιακά Έργα» – Φύση και βιοποικιλότητα και Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση – 15.09.2016
 • ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» – Β. «Προπαρασκευαστικά Έργα» – 20.09.2016
 • ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» «Παραδοσιακά Έργα» – 07.09.2016
 • ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» – 15.03.2017
 • ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» – 15.04.2017
 • «Έργα τεχνικής βοήθειας» – 15.09.2016

Το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης για όλα τα έργα κατά την πρώτη διάρκεια του προγράμματος (2014-2017) ανέρχεται έως το 60 % των επιλέξιμων δαπανών και για τη δεύτερη περίοδο (2018-2020) έως το 55%.
Για όλη τη διάρκεια του προγράμματος (2014-2020) για τα ολοκληρωμένα έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας, τα προπαρασκευαστικά έργα και τα έργα που χρηματοδοτούνται στον τομέα προτεραιότητας «Φύση και Βιοποικιλότητα» ανέρχεται έως το 60 % των επιλέξιμων δαπανών και έως το 75 % των επιλέξιμων δαπανών για τα έργα που αφορούν σε οικοτόπους ή είδη προτεραιότητας.
Δικαιούχοι:

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: €3,456,655,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%-100% ανάλογα με το είδος του έργου

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr