ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Β ΚΥΚΛΟΣ” ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος” του ΕΣΠΑ 2014-2020 στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων.

 

Η χρηματοδότηση αφορά την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 5000 € - 50.000 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 100%

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 08.11.17 ΕΩΣ 13.12.17

Δικαιούχοι

Μπορούν να συμμετέχουν:

 

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), Υφιστάμενοι Επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

 

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

 

1. Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:

 

 • Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
 • Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

 

2. Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

 

3. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015. Εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

 

4. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Επίσης να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι Δικαιούχοι χρηματοδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης (συναφούς με τις σπουδές τους) με τα παρακάτω ποσά:

 

 • 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση
 • έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων
 • έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων

 

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν για τις παρακάτω δαπάνες:

 

 • Λειτουργικά (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κλπ)
 • Αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)
 • Προβολή – Προώθηση (Σχεδιασμός και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας)
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

 

 • 1η περίοδος υποβολής: Από 5.7.2017 – Έως 9.8.2017
 • 2η περίοδος υποβολής: Από 6.9.2017 – Έως 11.10.2017
 • 3η περίοδος υποβολής: Από 8.11.2017 – Έως 13.12.2017

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

Ενημερωθείτε σωστά για το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης και εκδηλώστε ενδιαφέρον για ένταξη