ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Δράση με τίτλο «Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό» θα ενισχύσει επενδυτικά σχέδια τα οποία θα αξιοποιούν τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης που έχει πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσον αφορά:

 • τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής ζήτησης με βάση τα προϊόντα αγροδιατροφής, η οποία εδράζεται στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε τομείς όπως η φαρμακευτική, η κοσμετολογία και η βιομηχανία διατροφής
 • την αξιοποίηση και περαιτέρω εμβάθυνση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί στον τομέα της μαστίχας, ή/και άλλων προϊόντων της περιφέρειας που εντάσσονται στους τομείς προτεραιότητας της RIS3, καθώς και αξιοποίηση της ένταξης της μαστίχας στον κατάλογο των Φυσικών Φαρμάκων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου
 • την αξιοποίηση του σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος που ανέδειξε η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, από επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, για την ανάληψη περαιτέρω εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μαστίχας
 • τις δυνατότητες αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας
 • τις δυνατότητες αναβάθμισης των τεχνολογικών δυνατοτήτων του τοπικού παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και δημιουργίας απασχόλησης και εισοδήματος στην περιοχή.

Η Δράση απευθύνεται σε υπό σύσταση επιχειρήσεις που μετά τη σύστασή τους θα δραστηριοποιηθούν στον Κωδικό Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 72 «Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη» για να παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς/προϊόντα που εντάσσονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS3).
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες μετά τη σύσταση τους θα δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και κατά τη στιγμή καταβολής της ενίσχυσης θα έχουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 • Να λειτουργούν με νομική μορφή ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΑΕ.
 • Να δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ ο οποίος περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (βλ Κεφάλαιο 6 της Πρόσκλησης στα Σχετικά αρχεία.) Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση.
 • Να τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ.
 • Εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που ασκούν τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα κάθε τύπου δραστηριότητας δηλώνονται χωριστά, με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής που εφαρμόζονται με συνέπεια και δικαιολογούνται αντικειμενικά.
 • Να πραγματοποιήσουν την υλοποίηση του υπό χρηματοδότηση κέντρου έρευνας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Χ της πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία)
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Παράρτημα της Πρόσκλησης.
Ενδεικτικά οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

 • Κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας ή άλλες άδειες εκμετάλλευσης
 • Λοιπές δαπάνες
 • Μελέτες – έρευνες αγοράς
 • Αμοιβές προσωπικού

Περίοδος υποβολής: από 30/1/2017 έως 3/3/2017
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
 ΠΡΟΚΛΗΣΗ

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr