ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων με τη βαθμολογική τους κατάταξη για τη 2η περίοδο υποβολών στη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)».
Ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης  περιλαμβάνει χίλια εκατόν εβδομήντα δύο (1.172) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια. (συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμος – δημόσια δαπάνη: 30.296.823,45 ευρώ).
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει το αργότερο έως την Τρίτη 17/07/2018 να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του σχετικού Παραρτήματος της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
Η προθεσμία έως την Τρίτη, 17/07/2018 είναι οριστική και η μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.
Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση Ένταξής τους στη Δράση.
Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr