Δράση ΕΣΠΑ στη Δυτική Ελλάδα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η δράση ΕΣΠΑ απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα. Βασική επιδίωξή της αποτελεί η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠ του ΕΣΠΑ για τη Δυτική Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη Δράση θα έχουν επιδίωξη την αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους τους, την έξυπνη αξιοποίηση πόρων, τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος, την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών, την έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και κυρίως το μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο

Η δράση περιλαμβάνει τρεις διακριτές επιλογές – στόχους :

1. Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.
Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης έμφαση θα δίδεται στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.
2. Ψηφιοποιημένη Βιομηχανία.
Συμβαδίζει με ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στη διεθνή παρουσία των Ελληνικών Επιχειρήσεων.
3. Ενεργειακή αποτελεσματικότητα.
Επικεντρώνεται σε θέματα παροχής στήριξης προς τις ΜμΕ για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.
Δικαιούχοι της Δράσης
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι: Υφιστάμενες και Υπό Σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Επιλέξιμες Νομικές Μορφές:

 • Ανώνυμη Εταιρεία
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
 • Ατομική Επιχείρηση

 

Οικονομική Δραστηριότητα

Κυρίως Μεταποιητικές καθώς και λοιπές δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν ή υποστηρίζουν δραστηριότητες που εντάσσονται στους 9 στρατηγικούς τομείς της χώρας. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα,
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες μέσω ΕΣΠΑ στην Δυτική Ελλάδα,
 • Οι Υφιστάμενες και Νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Οι Υπό Σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής.
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν
  προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής

Oι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων
Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 10.000.000,00 €
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού που κυμαίνονται από 20.000,00 έως 1.000.000,00 €.
Διάρκεια έργων
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.
Ημερομηνίες Υποβολής
Έναρξη υποβολής προτάσεων : Μάρτιος 2020 Λήξη υποβολής προτάσεων : Ιούνιος 2020
Μορφή ενίσχυσης
Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σε :

 • 45% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)
 • 55% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)
 • 55% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (de Minimis)
 • 65% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (de Minimis)

Δείτε παρακάτω τις Επιλέξιμες Δαπάνες και τους Επιλέξιμους ΚΑΔ.


Η διαβούλευση για τη δράση θα είναι ανοικτή μέχρι 20/3/2020.
Για ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ πατήστε ΕΔΩ
Εγγραφή Newsletter
Published by:

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr