ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Υ.Α. 1348 (MEDICAL DEVICES)

Συμμόρφωση Επιχειρήσεων Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 – Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Η Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 καθορίζει τις απαιτήσεις για την τήρηση ενός συστήματος αρχών και κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά την ορθή πρακτική διανομής για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

 

Απευθύνεται σε όλες τις Επιχειρήσεις Εμπορίας & Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους με σκοπό τα προϊόντα να μην αλλοιώνονται και να μην υποβαθμίζεται η ποιότητά τους από τη στιγμή που παραλαμβάνονται από τον προμηθευτή έως τη στιγμή που παραδίδονται στον πελάτη.

 

Με τον όρο “Ιατροτεχνολογικό Προϊόν” (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) νοείται κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, υλικό ή άλλο είδος, χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού που απαιτείται για την ορθή του λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή να χρησιμοποιείται στον άνθρωπο για σκοπούς:

 

  • Διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης ή ανακούφισης ασθένειας
  • Διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας, ανακούφισης ή επανόρθωσης τραύματος ή αναπηρίας
  • Διερεύνησης, αντικατάστασης ή τροποποίησης της ανατομίας μίας φυσιολογικής λειτουργίας
  • Ελέγχου της σύλληψης

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα της υγείας

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Οι αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχουν να κάνουν με τα εξής:

  Εγκατάσταση και Εξοπλισμός

  Μεταφορά και Αποθήκευση

  Διαδικασίες & Αρχεία

  Παραγγελίες – Επιστροφές

  Προσωπικό

  Ιχνηλασημότητα προϊόντων

  Αυτοεπιθεωρήσεις

  Στοιχεία Τεκμηρίωσης