ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε η 5η τροποποίηση της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» προκειμένου να αποσαφηνιστούν σημεία της Πρόσκλησης για απλούστευση και διευκόλυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων από πλευράς δικαιούχων, της πιστοποίησης δαπανών από πλευράς ΕΦ για την επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των έργων.

Μεταξύ των ανωτέρω αλλαγών αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στους στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, από τους 18 που ήταν ως τώρα.

 

 

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr