ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση “Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους” του ΕΣΠΑ με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης.

Η υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί μέσω της ενίσχυσης ανέργων, για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης είναι 5.000.000 € και στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 ευρώ.

Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι διάρκειας 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της δικαιούχου επιχείρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών για τις επιχειρήσεις που η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας ορίζεται διαφορετική από αυτή της έναρξης εργασιών.

Το κατ’ αποκοπήν ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν όλοι οι δικαιούχοι αφορά στις λειτουργικές δαπάνες της νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της και έχει βασιστεί στα ιστορικά δεδομένα για δαπάνες οι οποίες, ενδεικτικά, είναι:

  • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
  • Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας, θέρμανση του επαγγελματικού χώρου,
  • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.),
  • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης(σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
  • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,
  • Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων,
  • Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης,
  • Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού.

 

Έναρξη υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων: 02/03/2022

Λήξη υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων: 06/05/2022

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε στο 2610003097 ή στο info@k2bc.gr

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr