ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΕΣΠΑ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων καθώς και οι Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». (Δείτε εδώ το Πρόγραμμα).
Ο Τροποποιημένος και Συμπληρωμένος Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης, περιλαμβάνει δύο χιλιάδες εξακόσια επτά (2.607) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια. (Συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός – δημόσια δαπάνη 146.524.015,91 ευρώ).
Η συμπλήρωση αφορά σε χίλια ογδόντα ένα (1.081) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 60.434.430,56 ευρώ.
Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει το αργότερο έως 10/05/2018 να υποβληθεί ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση Ένταξής τους στη Δράση.
Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr