ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος με τον τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», ο οποίος ορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων (μικρές, μεσαίες, μεγάλες, υπό σύσταση) και προβλέπεται να διευθετήσει επενδύσεις άνω των 100 δισ. ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια.

Ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχει ενισχύσεις που θα μπορούν να ανέλθουν ως και 75%.

Η πιο σημαντική καινοτομία του νέου πλαισίου αφορά στο χρόνο που θα απαιτείται πλέον για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων θα ολοκληρώνεται εντός 60 ημερών, ώστε να γνωρίζει ο επενδυτής αν θα λάβει την προβλεπόμενη ενίσχυση και να προχωρήσει στον προγραμματισμό υλοποίησης της επένδυσης.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι οι φορείς επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

Προβλέπονται τα παρακάτω είδη ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, για το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν».

 

Θεματικά Καθεστώτα :

 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός
 • Πράσινη μετάβαση – περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 • Νέο Επιχειρείν
 • Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 • Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία
 • Αγροδιατροφή– πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 • Μεταποίηση – εφοδιαστική αλυσίδα
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 • Εναλλακτικός Τουρισμός
 • Μεγάλες επενδύσεις
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 • Επιχειρηματικότητα 360°

 

 

Για την υπαγωγή στο νέο αναπτυξιακό νόμο απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

 • ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μμεγάλες επιχειρήσεις,
 • ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 • ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 • ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ένταξη στον Νέο Αναπτυξιακό επικοινωνήστε μαζί μας.

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr