ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε νέα Απόφαση Ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ». Σύμφωνα με την Απόφαση εντάσσονται επιπλέον διακόσια δέκα (210) επιχειρηματικά σχέδια Δημόσιας Δαπάνης 16.461.241,45 ευρώ.
Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι εντάξεις αυτών θα είναι σταδιακές και με συνεχή ροή.
Δείτε την Απόφαση εδώ

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr