ΕΣΠΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Νέο πρόγραμμα «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ.

Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ  (Ενημέρωση 03/03/2022)

 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους λόγω των διευρυμένων και διαρκών, πλέον, αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η παρούσα Δράση έρχεται να υποστηρίξει επιχειρήσεις λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα) ώστε να προσαρμόσουν την λειτουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτηση της απαραίτητης ψηφιακής υποδομής, να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, την δημόσια Διοίκηση αλλά και τους πολίτες ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που η πανδημία (COVID 19) δημιούργησε.

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Αυτοαπασχολούμενοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί (φυσικά πρόσωπα) και Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Λογιστών – Φοροτεχνικών/Μητρώο Νομικών Προσώπων του ΟΕΕ. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2021.

Σε κάθε ωφελούμενο θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τους έως 2.000€.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 30.000.000,00 €.

 

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr