ΕΣΠΑ: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση χρηματοδότησης η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. Πρόκειται για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 60 εκατ. € για το σύνολο της χώρας.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
  • να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον 1 ετήσια μονάδα εργασίας ΕΜΕ

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα επιδοτηθούν με ποσοστό 50% για Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €.
Ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Έναρξη Υποβολών : 6 Φεβρουαρίου 2019
ΛήξηΥποβολών : 19 Απριλίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2610003097 ή στο info@k2bc.gr

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr