ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αναμένεται προσεχώς η νέα δράση ΕΣΠΑ για ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 150.000.000 ευρώ.

Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω επίσημη πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα αυτό. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους, έχοντας ως βάση αντίστοιχη δράση που δημοσιεύτηκε κατά το παρελθόν (με κάθε επιφύλαξη).

❗️ Παρακάτω αναφέρονται βασικές πληροφορίες που αφορούσαν την προηγούμενη αντίστοιχη δράση.

 

Δικαιούχοι – Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής

 

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, με δραστηριότητα στον τομέα του Τουρισμού και με επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συστήνονταν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διέθεταν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ίσχυαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

 

Τουριστικές επιχειρήσεις στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων και υπό την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων περιορισμών:

 • Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει)
 • Τουριστικά Γραφεία
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 • Λοιπές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στον Τομέα του Τουρισμού.

 

Κατηγορίες δαπανών

 

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

 

Η νέα Δράση αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα προσεχώς και στα πλαίσια προετοιμασίας του επενδυτικού σας σχεδίου μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον.

 

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr