ΕΣΠΑ: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση χρηματοδότησης η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Πρόκειται για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 60 εκατ. € για το σύνολο της χώρας.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Ενδεικτικά επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
 • Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
 • Πολιτιστική εκπαίδευση
 • Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
 • Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
 • κ.ά.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σστην Ιδιωτική Εκπαίδευση θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 • να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον 5 ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα επιδοτηθούν με ποσοστό 50% για Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €.
Ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Έναρξη Υποβολών : 6 Φεβρουαρίου 2019
ΛήξηΥποβολών : 19 Απριλίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο +30 2610003097 ή στο info@k2bc.gr

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr