ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόγραμμα χρηματοδότησης για λιανικό εμπόριο και τομέα υπηρεσιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

– στο λιανικό εμπόριο

– στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

– την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας

 

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 10.000 € - 150.000 €

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: ΑΠΟ 27.02.19 ΕΩΣ 31.05.19

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 50%

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Ιδιωτική Εκπαίδευση.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 • να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
  – 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
  – 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
  – 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000,00€ έως 150.000,00€. Το ποσοστό χρηματοδότησης ορίζεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν για τις παρακάτω δαπάνες:

 

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου) για παρεμβάσεις όπως:
  – εξοικονόμηση ενέργειας
  – αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
  – διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου) για:
  – εξοικονόμηση ενέργειας
  – αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης, έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας)
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: από 27.02.19 έως 31.05.19

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για ένταξη στο 2610003097 ή ηλεκτρονικά μέσω της online αίτησης