ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δράση χρηματοδότησης για υφιστάμενες επιχειρήσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Δράση χρηματοδότησης «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ αποτελεί ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, ενισχύοντας επενδύσεις για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού και πιστοποίηση των προϊόντων τους.

 

Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ), με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 20.000 € - 200.000 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΑΠΟ 50% ΕΩΣ 65%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: ΑΠΟ 20.02.2019

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
 • να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 200.000,00€.

 

Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι από 50% έως 65%.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν για τις παρακάτω δαπάνες:

 

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό )

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ξεκινάει στις 20.02.2019

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για ένταξη στο 2610003097 ή ηλεκτρονικά μέσω της online αίτησης