ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Βασικός στόχος της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Στην εν λόγω Δράση μπορούν να υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έχει ως στόχο την υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις)
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς (έχει ως στόχο την συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών)
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα)
Δικαιούχοι της Δράσης είναι Επιχειρήσεις και Ερευνητικοί Οργανισμοί.
Eπιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών

 • Δαπάνες προσωπικού.
 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 • Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
 • Δαπάνες καινοτομίας
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση σε ευρώ:
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 • 200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
 • 350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
 • 450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
 • 500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

 • 1.000.000 ευρώ

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

 • 2.000.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 280.000.000 ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ.
Περίοδος ηλεκτρονικών υποβολών:  Από 23/03/17 έως 15/06/17.


K2 Business Consulting
info@k2bc.gr