ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση χρηματοδότησης η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (εστιατορια κ.ά). Πρόκειται για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 60 εκατ. € για το σύνολο της χώρας.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Οι επιχειρήσεις εστίασης ( εστιατορια κ.ά) θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
  • να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης,κατ’ ελάχιστον 2 ΕΜΕ

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα επιδοτηθούν με ποσοστό 50% για Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €.
Ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Έναρξη Υποβολών : 6 Φεβρουαρίου 2019
ΛήξηΥποβολών : 19 Απριλίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2610003097 ή στο info@k2bc.gr

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr