ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Δράση«Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η προαγωγή επενδύσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Στόχοι Δράσης

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

 • Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της ΠΔΕ είναι στρατηγική οραματική επιλογή που συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
 • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
 • Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (και υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης .

 

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα με επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Προϋπολογισμός Έργων 

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.100.000 €, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Ο προϋπολογισμός ανά επενδυτική πρόταση μπορεί να ανέρχεται μέχρι 200.000€

Διάρκεια Έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

Επιλέξιμες Δαπάνες 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
3. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 • Λογισμικό
 • Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου
 • Μελέτες
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
 • Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου

4. Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση

 • Δαπάνες προβολής των νέων προϊόντων / υπηρεσιών
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις

5. Λειτουργικές δαπάνες

 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού απαραίτητο για τους σκοπούς του επιχειρηματικού πλάνου
 • Εκπαίδευση υφιστάμενου αλλά και νέου προσωπικού απαραίτητη για τους σκοπούς του επιχειρηματικού πλάνου.

Περισσότερες πληροφορίες θα γνωστοποιηθούν με την επίσημη Δημοσίευση της Δράσης.

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr