ΕΣΠΑ: ΕΝΤΑΞΗ 1.304 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανακοινώθηκε Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον χίλια τριακόσια τέσσερα (1.304) επενδυτικά σχέδια συνολικής επιχορηγούμενης Δημόσιας Δαπάνης 201.429.737,15 ευρώ.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 492.196.489,82 ευρώ.
Δείτε την Απόφαση εδώ 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr