ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Η δράση αφορά τη στήριξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με έμφαση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ).

Ο Ειδικός Στόχος του Ε.Π. που ικανοποιείται είναι η αύξηση των επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται ως προς την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ.

Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) (651/2014).

Στόχους της δράσης επίσης αποτελούν:
• η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας, μέσω της στήριξής τους για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
• Στήριξη της απασχόλησης, μέσω της στήριξης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων, εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας
• Στήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
• Ενίσχυση της Εξωστρέφειας και της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 3.877.449€

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης : από 150.000,00€ έως 1.000.00,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων : 10/09/2020

Λήξη Υποβολής Προτάσεων : 2/11/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι : Υφιστάμενες επιχειρήσεις

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr