ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την στήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων ή αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη και υποστήριξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΤΕΙ) :

 • Κατηγορία Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Κατηγορία Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας,ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος
 • Συνεργασίες μεταξύ Δικαιούχων: Επιτρέπεται σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων) στις οποίες συμμετέχουν εταίροι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων.

Οι Επαγγελματικές Δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:
Ιατρού οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.
Αναλυτικά οι Επιλέξιμες Δραστηριότητες  εδώ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:
1) Λειτουργικά κόστη

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου (απαγορεύεται ο μισθωτής να είναι σύζυγος/ συγγενής έως & 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή)
 • Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Σταθερής/ Κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, Ύδρευσης/ Θέρμανσης, Λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες,
 • Δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδα

*Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.
2) Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

 • Νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη (έως 2000€)
 • Σύνταξη & παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου (έως 1000€)
 • Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης
 • Προβολής – Δικτύωσης
 • Δαπάνες προβολής
 • Δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Σχεδιασμός και κατασκευής επαγγελματικής ιστοσελίδας (έως 2.000€)

3) Προμήθεια αναλωσίμων
Αναλώσιμα υλικά που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης
Δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία (μεταποιητική δραστηριότητα).
4) Ασφαλιστικές εισφορές
Εισφορές επιχειρηματία/εταίρων στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης
5) Κόστος εργασίας
Κόστος μισθωτής εργασίας για πρόσληψη 1 ΕΜΕ. Ο εργαζόμενος ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο. Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
6) Αποσβέσεις παγίων/ Leasing εξοπλισμού
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (ενσώματων & άϋλων) εντός περιόδου υλοποίησης του έργου, οι οποίες δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν (αξία αγοράς ανά τεμάχιο κάτω των 1.500€ χωρίς ΦΠΑ
7) Αγορά/ Leasing εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
Η δαπάνη διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000€: κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις κτιριακών εγκαταστάσεων
Αγορά εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριου και αμεταχείριστου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.
Η χρηματοδότηση γίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Για τη χρηματοδότηση των δαπανών εξοπλισμού θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα ευελιξίας του ΕΚΤ για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου


 

Η εταιρία μας, ως αξιόπιστος σύμβουλος χρηματοδότησης, ενημερώνει σωστά όλες τις επιχειρήσεις κατόπιν προαξιολόγησης των επενδυτικών τους σχεδίων παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr