ΔΡΑΣΗ "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ" ΤΟΥ ΕΣΠΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ανακοινώθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της, σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκλησης της Δράσης.


K2 Business Consulting
info@k2bc.gr