ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) ΤΟΥ ΕΤΕΑΝ

Οι στοχευμένες Δράσεις του ΕΤΕΑΝ καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των νέων επενδυτικών σχεδίων στη χώρα μας με ευνοϊκούς όρους για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα δανειοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 “Επιχειρηματική Επανεκκίνηση”“Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα” και το “Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ”.
Η Δράση “Επιχειρηματική Επανεκκίνηση” έχει να κάνει με χορήγηση δανείων απο την ΕΤΕΑΝ ΑΕ που στοχεύουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων και της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες,νέες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.
Η δράση διακρινεται σε δύο είδη δανείων (δύο υποπρογράμματα) και συγκεκριμένα:
Υποπρόγραμμα 1 – Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων

  • που υπάχθηκαν στον Ν. 3299/2004
  • που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και
  • δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Ύψος δανείου: 10.000 – 800.000€
Διάρκεια Δανείου: Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο 5-12 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη.
Υποπρόγραμμα 2 – Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού)
Ύψος δανείου: 10.000 – 300.000 € έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους. Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων. Σημείωση: Το παραπάνω όριο ορίζεται ανά επιχείρηση.
Η Δράση Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα έχει να κάνει με χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε κεφάλαια κίνησης ή/και κεφάλαια επενδυτικού σκοπού σε επιχειρήσεις επιλέξιμων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, με στόχευση τη στήριξη,βελτίωση και αναθάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προιόντος,στη νησιωτική Ελλάδα. Τα δάνεια καλύπτουν το 70% της συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ, ενω το υπόλοιπο 30% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή του δανειολήπτη. Επιτόκιο δανεισμού 2,8% για νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων και μηδενικό για πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη νησιωτική Ελλάδα και ειδικότερα:
α) Επιχειρήσεις, οι οποίες αιτούνται επενδυτικά δάνεια, μπορούν να έχουν έδρα είτε στη νησιωτική είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, με την προϋπόθεση η επένδυση να πραγματοποιείται σε νησιωτική περιοχή και
β) Επιχειρήσεις, οι οποίες αιτούνται κεφάλαια κίνησης, πρέπει απαραίτητα να έχουν έδρα και δραστηριότητα σε νησιωτική περιοχή. Η υποβολή των αιτημάτων γίνεται σε συνεργαζόμενες Τράπεζες και οι δαπάνες πιστοποιούνται με την προσκόμιση τιμολογίων επί πιστώσει των επιλέξιμων δαπανών. Επιλέξιμες επιχειρήσεις για την Δράση θεωρούνται υφιστάμενες (μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση), νέες και υπό σύσταση οι οποίες:

  • είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, και είναι ανεξάρτητες
  • έχουν έδρα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας και πιο συγκεκριμένα:για δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, έχουν έδρα μόνο σε νησιά της χώρας μας
    για επενδυτικά δάνεια (επενδύσεις), δύναται να έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε νησιωτική περιοχή της χώρας
  • απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης ή θα απασχολήσουν για τις νεοσύστατες, λιγότερους από 50 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ
  • ο ετήσιος κύκλος εργασιών, της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης ή το σύνολο του ετησίου ισολογισμού, δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ
  • είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες σύμφωνα με αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζονται κατά την εκταμίευση του δανείου.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ Α.Ε, αποσκοπεί στην παροχή εγγυήσεων σε επιχειρηματικά δάνεια βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων, στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Οι πόροι του Ταμείου Εγγυοδοσίας προέρχονται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.
Επιλέξιμες για την παροχή εγγυήσεων του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΔΡΑΣΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr