«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» 2014-2020 – ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων καθώς και η διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων, ιδίως των καλλιτεχνών. Βοηθά στο να δρομολογηθούν έργα με ευρωπαϊκή διάσταση, επιτρέπει σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο και να διεθνοποιούν τη σταδιοδρομία τους και τις δραστηριότητές τους στην Ένωση και έξω από αυτή, χρηματοδοτεί έργα λογοτεχνικής μετάφρασης και περαιτέρω προώθηση των μεταφρασμένων έργων λογοτεχνίας.
Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» παρέχει στήριξη ιδίως για:

  • έργα διακρατικής συνεργασίας που φέρνουν σε επαφή πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς από διαφορετικές χώρες οι οποίοι αναλαμβάνουν τομεακές ή διατομεακές δραστηριότητες
  • δραστηριότητες ευρωπαϊκών δικτύων πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών από διαφορετικές χώρες•
  • δραστηριότητες από οργανισμούς με ευρωπαϊκό προσανατολισμό για την προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και την τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών παραγόντων και την κυκλοφορία των έργων, με τη δυνατότητα να ασκήσουν ευρεία επίδραση στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και να αποφέρουν διαρκή αποτελέσματα
  • έργα λογοτεχνικής μετάφρασης και περαιτέρω προώθηση των μεταφρασμένων έργων λογοτεχνίας.

Επιλέξιμα σχέδια:
Το υποπρόγραμμα Πολιτισμός αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που έχουν ως κυρίως αντικείμενο τα εξής:
Α. Διακρατική κινητικότητα
B. Ανάπτυξη ακροατηρίου
Γ.1. Ανάπτυξη ικανοτήτων – ψηφιοποίηση
Γ.2. Ανάπτυξη ικανοτήτων – νέα επιχειρηματικά μοντέλα
Γ.3 Ανάπτυξη ικανοτήτων – εκπαίδευση και κατάρτιση.
Ανάλογα με την κλίμακα, τις ανάγκες, τη φύση, τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου, οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας “1 – Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας” ή της κατηγορίας “2 – Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας”
Κατηγορία 1 – Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας
Η κατηγορία αυτή των έργων περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον δύο άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες. Επίσης αποτελεί αντικείμενο αίτησης επιχορήγησης από την ΕΕ για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ανώτατο όριο το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Εφόσον επιλεγεί, ο επικεφαλής έργου κατηγορίας 1 μπορεί να υποβάλει αίτηση για νέο έργο κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 στο πλαίσιο μεταγενεστέρων προσκλήσεων.
Κατηγορία 2 – Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας
Η κατηγορία αυτή των έργων περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον πέντε άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε έξι τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες. Επίσης αποτελεί αντικείμενο αίτησης επιχορήγησης από την ΕΕ για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ανώτατο όριο το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα 2 τουλάχιστον χρόνια
Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €35.500.000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%-60%
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 23 Νοεμβρίου 2016

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr