ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Αξιολογήθηκαν  δεκαέξι χιλιάδες εκατό ενενήντα τρία (16.193) αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 392.152.638,14 €
Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:
– Κατάρτιση προσωρινού πίνακα δυνητικών δικαιούχων της Δράσης, με δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τέσσερα (2.444) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 62.033.286,73 €.
– Απόρριψη ως μη επιλέξιμων, διακοσίων εξήντα οκτώ (268) επιχειρηματικών σχεδίων, με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό 7.179.713,04 €, τα οποία βρίσκονται στην προκριθείσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης και κρίνονται μη επιλέξιμα λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.
– Απόρριψη δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός (13.481) επιχειρηματικών σχεδίων με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό 322.275.031,59 €, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, λόγω βαθμολογίας ή/και προϋπολογισμού κάτω του ορίου.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ)

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr