Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σκοπός του νόμου 4399/2016 είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας και στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
10/01/2020
Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Β’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας Ν.4399/2016 (ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας)
07/10/2019
Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Β’ Κύκλου Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ Ν.4399/2016 (ΔιΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας)
26/07/2019
Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Β’ Κύκλου Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ Ν.4399/2016 (ΔιΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας)
25/04/2019
Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης B’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας Ν.4399/2016 (ΔιΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας)
Published by:

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr