ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α’ 67), οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/16 και 3908/11) δύνανται να συνυποβάλλουν με το αίτημα ελέγχου υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, βεβαιώσεις υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή, πολιτικό μηχανικό και άλλης κατά περίπτωση επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο.
Για τα επενδυτικά σχέδια που οι φορείς τους επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα, δεν θα απαιτείται η καταβολή παραβόλου. Κατόπιν σχετικού ελέγχου πληρότητας του αιτήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες θα εκδίδεται η σχετική απόφαση πιστοποίησης και θα χορηγείται η κατά περίπτωση δικαιούμενη ενίσχυση χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από ΚΟΕ/ΠΟΕ. Η νέα Υ/Α καθορίζει τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου άνευ ελέγχου. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, τα σχετικά υποδείγματα των βεβαιώσεων αναρτώνται στη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και είναι δεσμευτικά ως προς τη χρήση τους.
Η σχετική βεβαίωση που αφορά τον ορκωτό λογιστή επικαιροποιήθηκε, σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τις υποβολές αιτημάτων ελέγχου και τη πιστοποίηση δαπανών θα ισχύουν τα κάτωθι:

  • Όσον αφορά τα υποβεβλημένα αιτήματα ενδιάμεσου ελέγχου έως και τις 19/12/2019. Θα γίνονται αποδεκτές από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μόνο οι συνυποβαλλόμενες βεβαιώσεις ορκωτού λογιστή, στη βάση του ήδη υπάρχοντος Προτύπου βεβαίωσης.
  • Όσον αφορά τα αιτήματα ενδιάμεσου ελέγχου που θα υποβληθούν από τις 20/12/2019 έως και τις 31/1/2020.  Θα γίνονται αποδεκτές από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, και οι συνυποβαλλόμενες εκθέσεις διασφάλισης, στη βάση του Προτύπου έκθεσης διασφάλισης. Συνεπώς θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις ενδιάμεσου ελέγχου αξιοποιώντας είτε το «Πρότυπο Βεβαίωσης της Υπηρεσίας» είτε το «Πρότυπο Έκθεσης διασφάλισης».
  • Όσον αφορά τα αιτήματα ενδιάμεσου ελέγχου που θα υποβληθούν μετά τις 1-2-2020. Θα γίνεται χρήση μόνο της «έκθεσης διασφάλισης».

 

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας –>  εδώ

Published by:

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr