ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ” ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 5000 € - 50.000 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΩΣ 50%

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΩΣ 08.07.16

Δικαιούχοι

Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

 

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015
 • Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι Δικαιούχοι χρηματοδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης (συναφούς με τις σπουδές τους) με τα παρακάτω ποσά:

 

 • 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση
 • έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων
 • έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων

 

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν για τις παρακάτω δαπάνες:

 

 • Λειτουργικά (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κλπ)
 • Αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)
 • Προβολή – Προώθηση (Σχεδιασμός και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας)
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

 

 • 1η περίοδος υποβολής: Από 5.7.2017 – Έως 9.8.2017
 • 2η περίοδος υποβολής: Από 6.9.2017 – Έως 11.10.2017
 • 3η περίοδος υποβολής: Από 8.11.2017 – Έως 13.12.2017

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

Ενημερωθείτε σωστά για το πρόγραμμα χρηματοδότησης και εκδηλώστε άμεσα ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την online αίτηση